1. Suport Clienti
 2. Doctori
 3. Fluxurile Medicai: descriere si beneficii

Cum pot presta servicii medicale în mod independent?

Iată de ce ai nevoie pentru a presta servicii medicale în mod independent în România

Medicai a detaliat o opinie juridica menită să vină în ajutorul medicilor care își doresc să presteze servicii medicale în mod independent!

Ce vei putea afla din acest articol:

I. Înființarea unui S.R.L. - Coduri CAEN, Organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, Condiții pentru administratorul S.R.L.-ului, Autorizații de funcționare, Normele Metodologice din 2003 privind înființarea, organizarea şi funcționarea cabinetelor medicale.

II. Înființarea unui Cabinetul medical individual (C.M.I.): Organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, Etapele înființării unui C.M.I.

III. Persoana Fizică Independentă (P.F.I.): Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

IV. Telemedicina (inclusiv consultațiile online).

I. S.R.L. - Persoană juridică înființată conform Legii societăților nr. 31/1990

1. Coduri CAEN

Se poate înființa un S.R.L. cu activitate medicală preventivă, curativă și de recuperare, având urmatoarele coduri CAEN:

 • 8621 – Activități de asistență medicală generală

 • 8622 - Activități de asistență medicală specializată

 • 8690 - Alte activități referitoare la sănătatea umană

*Se pot include și coduri CAEN de cercetare.

2. Organizarea și funcționarea cabinetelor medicale (OG nr. 124/1998 care se aplică, parțial, și pentru S.R.L.-uri care desfășoară activități medicale)

OG nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale prevede următoarele: 

 Art. 15

(1) Unitățile medico-sanitare cu personalitate juridică, care se înființează potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, adică S.R.L.-urile, vor funcționa cu îndeplinirea următoarelor condiții:

 1. a) să aibă obiect de activitate unic, constând în furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activități conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sănătății şi familiei;
 2. b) administratorul societății comerciale sau cel puțin o treime din numărul membrilor consiliului de administrație să fie medici;
 3. c) să fie înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale.

(2) Dispozițiile art. 4, art. 5 alin. (3), art. 6-8 şi ale art. 12 se aplică în mod corespunzător unităților medico-sanitare cu personalitate juridică.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică societăților comerciale de turism balnear şi de recuperare.

Art. 6

(1) Cabinetele medicale, indiferent de forma de organizare, pot desfăşura activități de radiodiagnostic, imagistică medicală şi alte activități medicale şi conexe actului medical, cu autorizarea lor în condițiile legii, precum şi activități de învățământ şi de cercetare, cu avizul Ministerului Sănătății şi Familiei şi al Ministerului Educației şi Cercetării.

(2) Medicul sau personalul medical care desfăşoară activitate medicală în cadrul cabinetului medical răspunde în mod individual, potrivit legii, pentru deciziile profesionale, în cazul eventualelor prejudicii aduse pacienților.

(3) Controlul privind înființarea, organizarea şi funcționarea cabinetelor medicale, indiferent de forma de organizare, se exercită de Ministerul Sănătății şi Familiei şi de Colegiul Medicilor din România.

(5) Controlul privind respectarea normelor legale în furnizarea serviciilor de sănătate se exercită de Ministerul Sănătății şi Familiei şi unitățile sale subordonate, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România sau de alte organe abilitate, în condițiile legii.

Art. 7

Cabinetul medical trebuie să dispună de o dotare minimă, stabilită prin ordin al ministrului sănătății şi familiei, cu avizul prealabil al Colegiului Medicilor din România, în raport cu specialitatea şi profilul de activitate declarate.

Art. 8

Cabinetul medical poate realiza venituri din:

a) servicii medicale prestate în baza contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate ori cu alte persoane fizice sau juridice;
b) servicii medicale cu plata directă din partea beneficiarilor;
c) donații şi sponsorizări;
d) activități de consiliere medicală;
e) activități de învățământ şi cercetare realizate direct sau prin contracte cu instituțiile de învățământ şi de cercetare de stat sau private;
f) alte surse obținute conform dispozițiilor legale, inclusiv cele provenind din valorificarea aparaturii proprii, uzată fizic sau moral.

3. Condiții pentru administratorul S.R.L.-ului

 Astfel cum rezultă de la pct. 2 de mai sus, o condiție importantă este ca S.R.L.-ul să aibă ca administrator un medic sau cel puțin o treime din numărul membrilor consiliului de administrație să fie medici.

De asemenea, mai există în legislație prevăzute și diferite incompatibilități între calitatea de asociat / administrator într-un SRL și postul de conducere deținut într-o autoritate publică, iar astfel de situații trebuie analizate de la caz la caz, în functie de persoana/persoanele care va/vor avea calitatea de asociat/asociați/administrator(i) în acest SRL.

Spre exemplu, Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, prevede că funcția de manager persoană fizică este incompatibilă cu:

 • exercitarea oricăror altor funcții salarizate, nesalarizate sau/și indemnizate, cu excepția funcțiilor sau activităților în domeniul medical în aceeași unitate sanitară, a activităților didactice, de cercetare științifică și de creație literar-artistică, cu respectarea prevederilor lit. b) și alin. (6);
 • desfășurarea de activități didactice sau de cercetare științifică finanțate de către furnizori de bunuri și servicii ai spitalului respectiv;
 • exercitarea oricărei activități sau oricărei altei funcții de manager, inclusiv cele neremunerate;
 • exercitarea unei activități sau a unei funcții de membru în structurile de conducere ale unei alte unități spitalicești;
 • exercitarea oricărei funcții în cadrul organizațiilor sindicale sau patronale de profil;
 • exercitarea funcției de membru în organele de conducere, administrare și control ale unui partid politic;
 • exercitarea funcției de membru în organele de conducere, administrare și control în societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Notă: unele dintre aceste incompatibilități se aplică și pentru șefii de secție, de laborator și de serviciu medical. 

Astfel, este important de știut dacă persoana care dorește să presteze servicii medicale în mod independent are sau nu funcție de conducere în cadrul spitalului unde lucrează.

4. Autorizații de funcționare

După înființarea S.R.L.-ului este necesară primirea unei avizări din partea Colegiului Medicilor și înscrierea în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, care se realizează la DSP, conform celor prevăzute la cap. II pct. 2 lit. a) și b) de mai jos pentru cabinetele medicale individuale. e.

De asemenea, societatea trebuie să obțină și alte avize și autorizații de funcționare specifice serviciilor medicale pe care intenționează să le presteze de la autoritățile competente (ex.: autorizație de la ISU).

5. Normele Metodologice din 2003 privind înființarea, organizarea şi funcționarea cabinetelor medicale, aprobate prin Ordinul Min. Sănătății nr. 153/2003

Aceste Norme Metodologice menționează următoarele:

“Furnizarea serviciilor medicale în regim ambulatoriu se realizează prin intermediul cabinetelor medicale, furnizoare de servicii medicale publice, de stat sau private, al unităților medicale cu personalitate juridică înființate în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare.”

II. Cabinetul medical individual (C.M.I.)

1. OG nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale

Dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcționarea cabinetelor medicale republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevăd următoarele:

Art. 1

(1) Cabinetul medical este unitatea cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistență medicală umană preventivă, curativă, de recuperare și de urgență.

(2) Serviciile de sănătate ale cabinetelor medicale se realizează de medici de medicină generală - medici de familie, medici stomatologi, medici specialiști și alte categorii de personal medical autorizat.

(3) Profesia de medic, ca profesie liberală, poate fi exercitată în cadrul cabinetului medical în una dintre următoarele forme:

a) cabinet medical individual;
b) cabinete medicale grupate;
c) cabinete medicale asociate;

d) societate civilă medicală. 

Art. 2

(1) În cabinetul medical individual îşi exercită profesia medicul titular, care poate avea ca salariați ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal.

(2) Cabinetele individuale se pot grupa formând cabinete medicale grupate, pentru a-şi crea facilități economice comune, păstrându-şi individualitatea în relațiile cu terții.

(3) Cabinetele individuale se pot asocia formând cabinete medicale asociate, în scopul exercitării în comun a activității şi al asigurării accesului permanent al pacienților la servicii medicale complete. Medicii titulari ai unor cabinete asociate îşi păstrează drepturile şi responsabilitățile individuale prevăzute de lege.

(4) Societatea civilă medicală este constituită din doi sau mai mulți medici asociați şi poate avea ca salariați ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal".

Art. 4

Denumirea cabinetului medical va reflecta obligatoriu specificul activităților care se vor desfăşura, înscrise în autorizația de liberă practică a medicului, eliberată în condițiile legii. 

Art. 5

(1) Cabinetele medicale se înființează la cererea medicului sau a grupului de medici, în funcție de forma de organizare, potrivit art. 1 alin. (3).

(2) Actul de înființare a cabinetelor medicale este certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale, care se întocmeşte şi se păstrează de autoritatea sanitară publică, respectiv de direcțiile de sănătate publică județene sau de Direcția de sănătate publică a municipiului Bucureşti. O copie de pe certificatul de înregistrare se înmânează titularului cabinetului medical.

(3) Documentația necesară pentru înregistrarea cabinetului medical se stabileşte prin ordin al ministrului sănătății şi familiei.

(4) Înființarea de sedii secundare va respecta întreaga procedură de înființare a cabinetelor medicale.

2. Etapele înființării unui C.M.I.

Procedura în raport cu Colegiul Medicilor

Medicul solicitant trebuie să se prezinte la Colegiul Medicilor, cu următoarele acte:

 • Dovada de deținere a spațiului (comodat, act de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, donație etc.). Se va anexa schița spațiului (cu numerotarea camerelor componente) — copii;
 • Dacă spațiul respectiv se află într-o locație unde locuiesc sau își desfășoară activitatea alte persoane fizice sau juridice este necesar acordul scris al colocatarilor (acordul scris al asociației de locatari, al conducerii întreprinderii etc.) — copie;
 • Notificare eliberarată de către Direcția de Sănătate Publică – se obține în prealabil de la DSP;
 • Certificatul de membru CMR al medicului titular. Cabinetul poate fi avizat numai pentru specialitățile și atestatele de studii complementare (competențele și supra specializările) menționate în certificat — copie;
 • Taxa de avizare;
 • Dovada achitării cotizației la zi către Colegiul Medicilor pentru medicul titular — copii;
 • Cerere tip completată în momentul depunerii actelor. După depunerea actelor, Colegiul Medicilor va contacta medicul pentru stabilirea de comun acord cu inspectorul delegat a datei pentru efectuarea inspecției. La această inspecție se verifică existența dotării minime. În termen de maxim 15 de zile lucrătoare (respectiv în termen de 5 zile lucrătoare – pentru avizele efectuate cu taxă de urgență), Colegiul Medicilor va anunța medicul cu privire la definitivarea certificatul de avizare a înființării cabinetului medical individual.

Notă: Denumirea cabinetului medical va reflecta obligatoriu specificul activităților care se vor desfăşura, înscrise în autorizația de liberă practică a medicului, eliberată în condițiile legii.

Procedura în raport cu DSP

Cu actele enumerate mai jos, solicitantul se va prezenta la Direcția de Sănătate Publică, pentru înscrierea în Registrul unic al cabinetelor medicale.

 • Cerere tip – se completează la DSP;
 • Actul de spațiu (contract de comodat sau de închiriere sau de proprietate) — copie;
 • Certificatul de membru CMR al medicului titular — copie;
 • Certificatul de Avizare al cabinetului medical individual eliberat de către Colegiul Medicilor conform lit. a) de mai sus — original.

De asemenea, C.M.I.-ul, la fel ca S.R.L.-ul (vezi secțiunea S.R.L. subpunct 4 de mai sus), trebuie să obțină și alte avize și autorizații de funcționare specifice serviciilor medicale pe care intenționează să le presteze de la autoritățile competente (ex.: autorizație de la ISU).

Înregistrarea la ANAF

Ulterior îndeplinirii formalităților de mai sus, înregistrarea la ANAF se face similar cu înregistrarea PFI-ului, prezentată mai jos.

III. Persoana Fizică Independentă (P.F.I.)

1. Art. 386 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Conform acestei prevederi legale, Medicii care au obţinut certificatul de membru al CMR pot desfăşura activităţi medicale potrivit pregătirii profesionale în sistemul public de sănătate sau/şi în sistemul privat, fie ca angajaţi, fie ca persoană fizică independentă pe bază de contract. Calitatea de persoană fizică independentă se dobândeşte în baza certificatului de membru al CMR şi a înregistrării la administraţia financiară în a cărei rază domiciliază medicul. În condiţiile legii, medicii pot înfiinţa şi cabinete de practică medicală.”

Astfel, singura formalitate pentru desfășurarea activității medicale ca P.F.I. este înregistrarea la ANAF, care presupune depunerea următoarelor documente:

 • Declarația 070
 • Certificatul de membru al Colegiului Medicilor, avizat la zi
 • Diploma/diplome de studii
 • Copie carte de identitate
 • Contract de comodat/de închiriere pentru sediul profesional (domiciliul medicului)

După înregistrara P.F.I.-ului la ANAF și obținerea certificatului de înregistrare fiscală (C.I.F.), P.F.I.-ul poate încheia contracte de prestări servicii cu diferiți furnizori privați de servicii medicale (clinici, spitale private, cabinete medicale private etc.).

IV. Telemedicina (inclusiv consultațiile online)

Prevederi importante din Proiectul cu privire la Normele metodologice de aplicare a OUG 196/2020 (telemedicina):

1. Asigurarea calității serviciului de telemedicină, este responsabilitatea unităților sanitare.

2. Serviciile medicale cuprinse în anexa 1 (ex.: teleconsultații pentru stabilirea diagnosticului, monitorizarea preventivă a stării de sănătate, interpretarea rezultatelor investigațiilor medicale; stabilirea tratamentului; indicarea unor metode de prevenție a bolilor şi accidentelor) pot fi furnizate de către profesioniști în domeniul sănătății, din unități sanitare care pot furniza serviciile medicale și în format tradițional, față în față, în cabinet și care au autorizație sanitară de funcționare.

Astfel, interpretarea acestei prevederi ar fi în sensul că entitatea medicală trebuie să poată furniza serviciul medical (ex.: consultația medicală) și în format tradițional, față în față, în cabinet, și să aibă autorizație sanitară de funcționare care să acopere și serviciile pe care le oferă online.

V. Concluzii

Un medic poate înființa un S.R.L. sau un C.M.I. sau se poate înregistra la ANAF ca P.F.I. în vederea prestării de servicii medicale.

Suplimentar, apreciem că pentru first opinion nu s-ar putea apela la telemedicină (consultații online) dacă nu există și posibilitatea de a furniza consultații și în format tradițional, față în față, într-un cabinet pentru care există autorizație sanitară de funcționare (ex.: S.R.L. sau C.M.I.).

Cu toate acestea, pentru o mai bună înțelegere a modului în care se poate acorda consultanță online de către medic, în mod independent (S.R.L. sau cabinet medical sau P.F.I.), precum și pentru a stabili care sunt, în detaliu, pașii de urmat pentru desfășurarea activității medicale în mod independent și obținerea autorizațiilor necesare, considerăm că trebuie efectuată o analiză mai detaliată a tuturor aspectelor unei astfel de activități.